<code id="6xege"></code>

  <code id="6xege"></code>

   1. <pre id="6xege"><small id="6xege"><p id="6xege"></p></small></pre>

    1. <code id="6xege"></code>

     <big id="6xege"><em id="6xege"></em></big>
     <th id="6xege"></th>

     欢迎来到原中小学教育资源网!

     三字经全文带拼音

     汉语拼音 时间:2018-12-03 我要投稿
     【www.niqzone.com - 汉语拼音】

      《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上三字经全文。

     三字经全文

      rén zhī chū xìng běn shàn

      人 之 初 , 性 本 善。

      xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

      性 相 近 , 习 相 远。

      gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

      苟 不 教 , 性 乃 迁。

      jiào zhī dào guì yǐ zhuān

      教 之 道 , 贵 以 专。

      xī mèng mǔ zé lín chǔ

      昔 孟 母 , 择 邻 处。

      zǐ bù xué duàn jī zhù

      子 不 学 , 断 机 杼。

      dòu yān shān yǒu yì fāng

      窦 燕 山 , 有 义 方。

      jiào wǔ zǐ míng jù yáng

      教 五 子 , 名 俱 扬。

      yǎng bú jiào fù zhī guò

      养 不 教 , 父 之 过。

      jiào bù yán shī zhī duò

      教 不 严 , 师 之 惰。

      zǐ bù xué fēi suǒ yí

      子 不 学 , 非 所 宜。

      yòu bù xué lǎo hé wéi

      幼 不 学 , 老 何 为。

      yù bù zhuó bù chéng qì

      玉 不 琢 , 不 成 器。

      rén bù xué bù zhī yì

      人 不 学 , 不 知 义。

      wèi rén zǐ fāng shào shí

      为 人 子 , 方 少 时。

      qīn shī yǒu xí lǐ yí

      亲 师 友 , 习 礼 仪。

      xiāng jiǔ líng néng wēn xí

      香 九 龄 , 能 温 席。

      xiào yú qīn suǒ dāng zhí

      孝 于 亲 , 所 当 执。

      róng sì suì néng ràng lí

      融 四 岁 , 能 让 梨。

      tì yú zhǎng yí xiān zhī

      弟 于 长 , 宜 先 知。

      shǒu xiào tì cì jiàn wén

      首 孝 弟 , 次 见 闻。

      zhī mǒu shù shí mǒu wén

      知 某 数 , 识 某 文。

      yī ér shí shí ér bǎi

      一 而 十 , 十 而 百。

      bǎi ér qiān qiān ér wàn

      百 而 千 , 千 而 万。

      sān cái zhě tiān dì rén

      三 才 者 , 天 地 人。

      sān guāng zhě rì yuè xīng

      三 光 者 , 日 月 星。

      sān gāng zhě jūn chén yì

      三 纲 者 , 君 臣 义。

      fù zǐ qīn fū fù shùn

      父 子 亲 , 夫 妇 顺。

      yuē chūn xià yuē qiū dōng

      曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

      cǐ sì shí yùn bù qióng

      此 四 时 , 运 不 穷。

      yuē nán běi yuē xī dōng

      曰 南 北 , 曰 西 东。

      cǐ sì fāng yìng hū zhōng

      此 四 方 , 应 乎 中。

      yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

      曰 水 火 , 木 金 土。

      cǐ wǔ xíng běn hū shù

      此 五 行 , 本 乎 数。

      yuē rén yì lǐ zhì xìn

      曰 仁 义 , 礼 智 信。

      cǐ wǔ cháng bù róng wěn

      此 五 常 , 不 容 紊。

      dào liáng shū mài shǔ jì

      稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

      cǐ liù gǔ rén suǒ shí

      此 六 谷 , 人 所 食。

      mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

      马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

      cǐ liù chù rén suǒ sì

      此 六 畜 , 人 所 饲。

      yuē xǐ nù yuē āi jù

      曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

      ài wù yù qī qíng jù

      爱 恶 欲 , 七 情 具。

      páo tǔ gé mù shí jīn

      匏 土 革 , 木 石 金。

      sī yǔ zhú nǎi bā yīn

      丝 与 竹, 乃 八 音。

      gāo zēng zǔ fù ér shēn

      高 曾 祖 , 父 而 身。

      shēn ér zǐ zǐ ér sūn

      身 而 子 , 子 而 孙。

      zì zǐ sūn zhì xuán zēng

      自 子 孙 , 至 玄 曾

      nǎi jiǔ zú rén zhī lún

      乃 九 族 , 人 之 伦。

      fù zǐ ēn fū fù cóng

      父 子 恩 , 夫 妇 从。

      xiōng zé yǒu dì zé gōng

      兄 则 友 , 弟 则 恭。

      zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

      长 幼 序 , 友 与 朋。

      jūn zé jìng chén zé zhōng

      君 则 敬 , 臣 则 忠。

      cǐ shí yì rén suǒ tóng

      此 十 义 , 人 所 同。

      fán xùn méng xū jiǎng jiū

      凡 训 蒙 , 须 讲 究。

      xiáng xùn gǔ míng jù dòu

      详 训 诂 , 明 句 读。

      wéi xué zhě bì yǒu chū

      为 学 者 , 必 有 初。

      xiǎo xué zhōng zhì sì shū

      小 学 终 , 至 四 书。

      lún yǔ zhě èr shí piān

      论 语 者 , 二 十 篇。

      qún dì zǐ jì shàn yán

      群 弟 子 , 记 善 言。

      mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

      孟 子 者 , 七 篇 止。

      jiǎng dào dé shuō rén yì

      讲 道 德 , 说 仁 义。

      zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

      作 中 庸 , 子 思 笔。

      zhōng bù piān yōng bú yì

      中 不 偏 , 庸 不 易。

      dà xiǎo dài zhù lǐ jì

      大 小 戴 , 注 礼 记。

      shù shèng yán lǐ yuè bèi

      述 圣 言 , 礼 乐 备。

      yuē guó fēng yuē yǎ sòng

      曰 国 风 , 曰 雅 颂。

      hào sì shī dāng fěng yǒng

      号 四 诗 , 当 讽 咏。

      shī jì wáng chūn qiū zuò

      诗 既 亡 , 春 秋 作。

      yù bāo biǎn bié shàn è

      寓 褒 贬 , 别 善 恶。

      sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

      三 传 者 , 有 公 羊。

      yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

      有 左 氏 , 有 谷 梁。

      jīng jì míng fāng dú zǐ

      经 既 明 , 方 读 子。

      cuō qí yào jì qí shì

      撮 其 要 , 记 其 事。

      wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

      五 子 者 有 荀 扬。

      wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

      文 中 子 , 及 老 庄。

      jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

      经 子 通 , 读 诸 史。

      kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

      考 世 系 , 知 终 始。

      zì xī nóng zhì huáng dì

      自 羲 农 , 至 黄 帝。

      hào sān huáng jū shàng shì

      号 三 皇 , 居 上 世。

      táng yǒu yú hào èr dì

      唐 有 虞 , 号 二 帝。

      xiāng yī xùn chēng shèng shì

      相 揖 逊 , 称 盛 世。

      xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

      夏 有 禹 , 商 有 汤。

      zhōu wén wǔ chēng sān wáng

      周 文 武 , 称 三 王。

      xià chuán zǐ jiā tiān xià

      夏 传 子 , 家 天 下。

      sì bǎi zǎi qiān xià shè

      四 百 载 , 迁 夏 社。

      tāng fá xià guó hào shāng

      汤 伐 夏 , 国 号 商。

      liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

      六 百 载 , 至 纣 亡。

      zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

      周 武 王 , 始 诛 纣。

      bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

      八 百 载 , 最 长 久。

      zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

      周 辙 东 , 王 纲 坠。

      Chěng gān gē shàng yóu shuì

      逞 干 戈 , 尚 游 说。

      shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

      始 春 秋 , 终 战 国。

      wǔ bà qiáng qī xióng chū

      五 霸 强 , 七 雄 出。

      yíng qín shì shǐ jiān bìng

      嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

      chuán èr shì chǔ hàn zhēng

      传 二 世 , 楚 汉 争。

      gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

      高 祖 兴 , 汉 业 建。

      zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

      至 孝 平 , 王 莽 篡。

      guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

      光 武 兴 , 为 东 汉。

      sì bǎi nián zhōng yú xiàn

      四 百 年 , 终 于 献。

      wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

      魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

      hào sān guó qì liǎng jìn

      号 三 国 , 迄 两 晋。

      song qí jì liáng chén chéng

      宋 齐 继 , 梁 陈 承。

      wéi nán cháo dū jīn líng

      为 南 朝 , 都 金 陵。

      běi yuán wèi fēn dōng xi

      北 元 魏 , 分 东 西。

      yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

      宇 文 周 , 与 高 齐。

      dài zhì suí yì tǔ yǔ

      迨 至 隋 , 一 土 宇。

      bú zài chuan shī tǒng xù

      不 再 传 , 失 统 绪。

      táng gāo zǔ qǐ yì shī

      唐 高 祖 , 起 义 师。

      chú suí luàn chuàng guó jī

      除 隋 乱 , 创 国 基。

      èr shí chuán sān bǎi zǎi

      二 十 传 , 三 百 载。

      liáng miè zhī guó nǎi gǎi

      梁 灭 之 , 国 乃 改。

      liáng táng jìn jí hàn zhōu

      梁 唐 晋 , 及 汉 周。

      chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

      称 五 代 , 皆 有 由。

      yán sòng xīng shòu zhōu shàn

      炎 宋 兴 , 受 周 禅。

      shí bā chuán nán běi hùn

      十 八 传 , 南 北 混。

      liáo yǔ jīn dì hào fēn

      辽 与 金 , 帝 号 纷。

      dài miè liáo sòng yóu cún

      迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

      zhì yuán xīng jīn xù xiē

      至 元 兴 , 金 绪 歇。

      yǒu sòng shì yì tong miè

      有 宋 世 , 一 同 灭。

      bìng zhōng guó jiān róng dí

      并 中 国 , 兼 戎 狄。

      míng tài zǔ jiǔ qīn shī

      明 太 祖 , 久 亲 师。

      chuán jiàn wén fāng sì sì

      传 建 文 , 方 四 祀。

      qiān běi jīng yǒng lè sì

      迁 北 京 , 永 乐 嗣。

      dài chóng zhēn méi shān shì

      迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

      qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

      清 太 祖 , 膺 景 命。

      jìng sì fāng kè dà dìng

      靖 四 方 , 克 大 定。

      zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

      至 宣 统 , 乃 大 同。

      shí èr shì qīng zuò zhōng

      十 二 世 , 清 祚 终。

      dú shǐ zhě kǎo shí lù

      读 史 者 , 考 实 录。

      tōng gǔ jīn ruò qīn mù

      通 古 今 , 若 亲 目。

      kǒu ér song xīn ér wéi

      口 而 诵 , 心 而 维。

      cháo yú sī xī yú sī

      朝 于 斯 , 夕 于 斯。

      xī zhòng ní shī xiàng tuó

      昔 仲 尼 , 师 项 橐。

      gǔ shèng xián shàng qín xué

      古 圣 贤 , 尚 勤 学。

      zhào zhōng ling dú lǔ lún

      赵 中 令 , 读 鲁 论。

      bǐ jì shì xué qiě qín

      彼 既 仕 , 学 且 勤。

      pī pú biān xiāo zhú jiǎn

      披 蒲 编 , 削 竹 简。

      bǐ wú shū qiě zhī miǎn

      彼 无 书 , 且 知 勉。

      tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

      头 悬 梁 , 锥 刺 股。

      bǐ bú jiào zì qín kǔ

      彼 不 教 , 自 勤 苦。

      rú náng yíng rú yìng xuě

      如 囊 萤 , 如 映 雪。

      jiā suī pín xué bú chuò

      家 虽 贫 , 学 不 辍。

      rú fù xīn rú guà jiǎo

      如 负 薪 , 如 挂 角。

      shēn suī láo yóu kǔ zhuó

      身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

      sū lǎo quán èr shí qī

      苏 老 泉 , 二 十 七。

      shǐ fā fèn dú shū jí

      始 发 奋 , 读 书 籍。

      bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

      彼 既 老 , 犹 悔 迟。

      ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

      尔 小 生 , 宜 早 思。

      ruò liáng hào bā shí èr

      若 梁 灏 , 八 十 二。

      duì dà tíng kuí duō shì

      对 大 廷 , 魁 多 士。

      bǐ jì chéng zhòng chēng yì

      彼 既 成 , 众 称 异。

      ěr xiǎo shēng yí lì zhì

      尔 小 生 , 宜 立 志。

      yíng bā suì néng yǒng shī

      莹 八 岁 , 能 咏 诗。

      mì qī suì néng fù qí

      泌 七 岁 , 能 赋 棋。

      bǐ yǐng wù rén chēng qí

      彼 颖 悟 , 人 称 奇。

      ěr yòu xué dāng xiào zhī

      尔 幼 学 , 当 效 之。

      cài wén jī néng biàn qín

      蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

      xiè dào yùn néng yǒng yín

      谢 道 韫 , 能 咏 吟。

      bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

      彼 女 子 , 且 聪 敏。

      ěr nán zǐ dāng zì jǐng

      尔 男 子 , 当 自 警。

      táng liú yàn fāng qī suì

      唐 刘 晏 , 方 七 岁。

      jǔ shén tóng zuò zhèng zì

      举 神 童 , 作 正 字。

      bǐ suī yòu shēn yǐ shì

      彼 虽 幼 , 身 已 仕。

      ěr yòu xué miǎn ér zhì

      尔 幼 学 , 勉 而 致。

      yǒu wéi zhě yì ruò shì

      有 为 者 , 亦 若 是。

      quǎn shǒu yè jī sī chén

      犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

      gǒu bù xué hé wéi rén

      苟 不 学 , 曷 为 人。

      cán tǔ sī fēng niàng mì

      蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

      rén bù xué bù rú wù

      人 不 学 , 不 如 物。

      yòu ér xué zhuàng ér xíng

      幼 而 学 , 壮 而 行。

      shàng zhì jūn xià zé mín

      上 致 君 , 下 泽 民。

      yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

      扬 名 声 , 显 父 母。

      guāng yú qián yù yú hòu

      光 于 前 , 裕 于 后。

      rén yí zǐ jīn mǎn yíng

      人 遗 子 , 金 满 赢。

      wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

      我 教 子 , 惟 一 经。

      qín yǒu gōng xì wú yì

      勤 有 功 , 戏 无 益。

      jiè zhī zāi yí miǎn lì

      戒 之 哉 , 宜 勉 力。

     三字经全文带拼音

     热门文章
     6合菜开奖结果-6合开奖结果管家婆-6合开奖结果直播